අභිඝාත

නොයෙක් අන්දමින් තැලීම් ඇති වීම අභිඝාත නමි. තැලිම් සුළු ප්‍රදේශයකනම්,

 • ගොරක, ලුනු සමග අඹරා බැදීම.
 • උළුහාල් තම්බා අඹරා බැදීම.
 • වාත විදුරංගනාදි තෛලය ගෑම හා බැදීම.
 • වෙනිවැල් ගැට තම්බා බීම.
 • බරපතල කැඩුම්, තැලීම් වලදී වෛද්‍ය උපදේශ ලබාගත යුතුය.
 • සුළු තැලීමකදී කොහොඹ කොළ, හීන් නාරං කොළ, කොබ්බැ කොළ, ගන්සූරිය කොළ, මින් එක් වර්ගයක් අමු කහ දියලුණු  දා කොටා මලවා බදින්න.
වණ තුවාල

තුවාල හොදින් පිරිසිදු කළ යුතුය. මේ සදහා පහත සදහන් දේ තම්බා ගත් ජලය හොදයි.

 1. තිපල් (අරළු, බුළු, නෙල්ලි) තම්බා ගත් ජලය.
 2. ගන්සූරිය පොතු, අමු කහ තම්බා ගත් ජලය.
 3. කහට පොතු තම්බා ගත් ජලය.
 4. නිදිකුම්බා තම්බා ගත් ජලය.

කල් ගත වී සැරව සහිතව සුව නොවී පවත්නා තුවාලයක් නම් අමු පැපොල් ගෙඩියක් ගෙන එය තම්බා අඹරා රෙදි කැබැල්ලක ගා එය තුවාලයට එලන්න. මෙසේ දින දෙක තුනක් බැදීමෙන් තුවාල සුද්ද වේ. ඊට පසු වණ තෙලක් දැමීය යුතුය.

 1. සීතෝදක තෙල් දැමීම.
 2. වාත විදුරංගාදි තෛලය දැමීම.
 3. නීල්‍යාදී තෛලය දැමීම.
 4. සර්ව විෂාදි තෛලය දැමීම.

කටු ඇදෙන්නට

 1. පොල් සහ සිනී හොදට අඹරා බදින්න.
 2. අමු ඉගුරු සහ සිනී අඹරා බදින්න.
 3. පෙරුන්කායන් පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බදින්න.
 4. කොත්තමල්ලි මී පැණියෙන් අඹරා බදින්න.
 5. කෝමාරිකා පල්ල, කහ, ලුණු ලා උණු අළුවේ තම්බා බදින්න.
 6. තෝර කොළ කහළුනුලා බදින්න.
 7. හීරැස්ස පොල් කිරි දමා තම්බා අඹරා බදින්න.

කටු ඇනී පැසවා ඇති විට

 1. කටුපිල පංචාංගය පොල් කිරෙන් තම්බා අඹරා බදින්න.

යකඩ ඇණ, ඉදිකටු ඇනුනු විට

 1. අඹ, දිවුල්, දොඩම් වැනි ගස් වල පිලිල පොල් කිරි අමු කහ දමා තම්බා අඹරා බදින්න.
 2. කාමරංගා ගෙඩියක් පලා කහ ලුණුලා දමා උණු අළු පල්ලේ දමා තම්බා අඹරා ගාන්න.
 3. වෙනිවැල් ගැට කොත්තමල්ලි තම්බා බොන්නට දීම.

සද්‍යාවණ ‍‍‍‍(හදිසි වැටීම් තැලීම් ආදියෙන් වන තුවාල)

 1. තුවාලය මත වැට එඩරු කිරි එලන්න.
 2. පින්න දළු, හීන් උදුපියලිය, නිදිකුම්බා, බින් නිද්කුම්බා, ඇත්අඩි, කරල්හැබ කොළ, ගල්කූර, දෙමටදළු, රත්මල් කැකුළු, කඩුපහර, කැපුම්කීරීය, මින් එක් වර්ගයක් තලා තුවාලය මත තබා බදින්න.