උත්තමාංශ රෝග

හිසරදරය

 1. සාමන්‍යයෙන් හිසරදයට නීල්‍යාදි තෛලය දෙහි ඇඹුල් මිශ්‍රකර හිස ගල්වන්න. පීනස් ගතියක් සහිත හිසරදයට නිර්ගුණ්ඩ්‍යාදි තෛලය හිස ගල්වන්න. නාසයටත් උරවා සෙම අරින්න.
 2. තදබල හිසරදය ඇති විට මල මකුළුවා දැවූ අළු සප්සද මුල් සමග තල තෙලෙන් අඹරා පාන්කඩයක  ගා වැටියක් සාදා පත්තුකර නිවා නාසයට දුම් උරවන්න.

දරුණු හිස රුජාවට

මල මකුළුවන් 10, ගම්මිරිස් ඇට 10යි. හෙවත් මේ දෙවර්ගයෙන් එක පමණ ගෙන වෙන වෙනම කබලෙන් බැද කුඩුකර තල තෙලෙන් අනා පාංකඩයක ඔතා දුම් පන්දුව සාදා පත්තු කර නිවා නාසයට දුම් උරනු. නවතී.

 1. කට්ථල චූර්ණය නාසයට උරන්න.
 2. ඔළිද කොළ ඉස්ම දෙහි ඇඹුල් සමග කකාරා නලලේ ගෑම.
 3. සුදුහදුන් සුවද කොට්ටන් ඇල් දියෙන් ගලග‍ා නලලේ ගෑම.

කර්ණ ශුල

 1. ඇඹුල් කෙහෙල් දඩුවහල්ලක් ගෙන හීන් කැබලිවලට කපා කෙහෙල් කොළයක ඔතා උණු අළු පල්ලේ තබා ඉස්ම බිංදු කිහිපයක් කණට දමන්න.
 2. සර්ව විෂාදි තෛලය කනවටා ගාන්න.

පීනසට

ශෘංග්‍යාදිය කලදක් නටන වතුර කෝප්ප භාගයකට දමා තැම්බෙන්නට වසා තබා නිවුනාම පෙරා සීනි දමා බොන්න. ළූණු තෙල හිසට දමන්න. නාසයටත් උරවන්න. නිශාදි තෛලයත් හොදයි.

(ශෘංග්‍යාදිය- කර්කටක ශෘංගි, ඉගුරු, ගම්මිරිස්, තිප්පිලි, අරළු, බුළු, නෙල්ලි, කටුවැල් බටු, සිරිතෙක්කු, සුවද කොට්ටන්, ජටාමාංශ, සහිද ලුණු, මේ චූර්ණ කර  උදේ සවස ගැනීම. තේ හැදි ½ ක්)

 1. පිටවක්කා මුල් කෂාය කර බොන්න.
 2. ඉගුරු, සුවද කොට්ටන්, තිප්පිලි, බෙලි මුල්, මුද්දරප්පලම්, කෂාය රතුළූණු අමුවෙන් හෝ උයා ආහාරයට ගැනීම.
 3. සවස් කළ නෑමෙන් වළකින්න.

කර්ණශ්‍රාව

 1. මගුල් කරද මුලේ පොතු කොටා තන කිරෙන් අනා තුනී පාන්කඩයක පොට්ටනිය බැද කනට මිරිකා මද වේලාවකින් කණ තෙත සිදවනු. මේ අන්දමට දින කිහිපයක් කරනු.
 2. බෙහෙත් අනෝදා කොළ, අමු කහ, පොල් හා සීනාක්කාරන් ස්වල්පයක් සමග කොටා පොට්ටනි බැද වණ්ඩුවෙන් තම්බා නිවුනාට පසු කණට මිරිකා දම වේලාවකින් කණ තෙත සිදවනු.
 3. දෙහි ගෙඩියක සහිද පුණු අඩස්සි කර උණු අළුවෙන් තම්බා මිරිකා ඉස්ම බිංදු කිහිපයක් කණට දමනු.

මුඛ රෝග

 1. සමන්පිච්ච කොළ තම්බා මී පැණි දමා කට සොදන්න.
 2. අමුකහ තම්බා තලතෙලෙන් දමා කට සෝදන්න.
 3. අරළු, බුළු, නෙල්ලි, සමන්පිච්ච කොළ, රසකිද, වෙනිවැල් ගැට, මුද්දරප්පලම්, අසමෝදගං කලං 1 ½ බැගින් ගෙන වතුර පත 8 පත 2කට සිදුවා පෙරා මී පැණි දමා තබා ගෙන කට සෝදන්න.
 4. මූණමල් ගසේ පොතු, මගුල් කරද පොතු, අරළු, නිකමුල්, මින් එක් ද්‍රව්‍යයක් හෝ තම්බා කට සොදන්න

දිව හා තොල් පැලීම

 1. මෙහිදී විරේකය කිරීම වැදගත්ය. ඒ සදහා,
  1. අරළු කලං 6යි.
  2. සුකිරි කලං 6යි.
  3. තැඹිලි ගෙඩියක දමා වසා රැයක් තබා පසුදින උදෑසන පෙරා බීම.
 2. කෂායක් වශයෙන්,
  1. අරළු, බුළු, නෙල්ලි, රසකිද, පත්පාඩගන්, කෂාය දින 6ක් බීම.

දත් කැක්කුම

 1. කරාබු නැටි තම්බා කට සේදීම
 2. මගුල් කරද මුලේ පොතු තැම්බු ජලයට සිනක්කාරම් දියකර කට සේදීම.

විදුරුමස් දිය වීම

 1. පොල් මුල්, ලපට් පුවක් මල්, මූණමල් පොතු කෂායෙන් කට සේදීම.

දත් වලින් ලේ යන විට

 1. පේර පොතු කොළ තම්බා කට සේදීම.
 2. කුඹුක් පොතු, අරළු ඇල් දියේ දමා තබා කට සේදීම.