අපේ දැක්ම

ශ්‍රි ලාංකීක ජන සමාජය සාම්ප්‍රදායික හා සංස්කෘතික ජීවන රටාවක‍ට හුරු වු ජන කණ්ඩායමකි.  දුර අතීතයේ පටන් ඔවුනගේ ජීවන රටාව සැකසීමේදී නිරෝගීභාවය හා යහපැවතුම් පිළිබද සැලකිලිමත් වී ඇත. ඒ හෙයින්ම තම ආහාර පිළිබදවත්, ඖෂධ හා ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබදවත් වැඩි අවධානයක් යොමු කොට ඇත. දේශිය හා ආයුර්වේද ඖෂධ පිළිබද සැලකිල්ල යොමු වනුයේ මෙම වටපිටාව තුළය.

පැරණි ගෘහණිය ගෘහස්ථානයේ කළමනාකාරීය ලෙස මහ වගකීමක් ඉටු කොට ඇත. ස්වාමියා පවුල් ඒකකයේ පැවැත්මට අවශ්‍ය ඉපයීම ලෙස බත බුලත සරු කරද්දී ගෘහ පරිපාලනය හා කළමනාකරණ කාර්යේදී ගෘහණිය පවුල් ඒකකයේ පැවැත්ම වෙනුවෙන්

  • ආහාර පාන  හා නි‍රෝගීකම
  • ඖෂධ හා ප්‍රතිකාර ක්‍රම
  • පවිත්‍රභාවය හා විච්ත්‍රභාවය

වැඩි සැලකිල්ල දක්වා ඇත. මෙහිදී ආහාරපාන හා නිරෝගීභාවය මෙන්ම ඖෂධ හා ප්‍රතික‍ාර ක්‍රම පිළිබද ඇය ලද පරිචය පෘතුලය. එහිදී සත්‍ය අසත‍්‍ය ආහාර පිළිබද ගෘහණිය ලද දැනුම මව්පිය ප්‍රවේනීවෙන් මෙන්ම සමාජගත ජීවන ක්‍රමයෙන් ලද අත්දැකීමේ ශක්තියයි. එම නිසාම සරල රෝග 200 ක් පමණ සදහා ආයුර්වේද ඖෂධ 400 ක් පමණ දැන සිටියහ. එම නිසාම ආහාර සහ ඖෂධත් නිරෝගිභාවය හා ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබදවත්  ඇය නිවසේ වෛද්‍යවරියයි. මෙම සුවිශේෂි සමාජ විඤ්ඤානය නූතන ගෘහස්තිතියට පුරුදු නූනේ යාන්ත්‍රික හා කාර්යක්ෂම ජීවන ක්‍රමය නිසාද නැතහොත් වෙන යම් හේතුවක් නිසාදැයි නොදනියි.

මෙවන් පරිසරයක පැරණි ජීවන ක්‍රමයෙන් ලද දැනුම උකහාගෙන නූතන සිංහල ජන සමාජය වෙත ප්‍රදානය කිරීම මෙහි මුක්ත අරමුණයි.

ජාත්‍යන්තර ඖෂධ සමාගම් සිංහල අපේ සමාජයේ සාම්ප්‍රදායිකව හා දීර්ඝ කාලයක් පුරා ගොඩනැගුනු ඖෂධ හා ප්‍රතිකාර ක්‍රම අකාමකා දමමින් අධික මිලකට බටහිරින් ඖෂධ වෙළදාම් කිරීමේ ක්‍රම උපායන් හමුවේ දිළිදුභාවයට පත්ව සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය සරල ඖෂධ හා ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබද දැනුම ලබාදීම මෙමගින් අපේක්ෂා කරමු.

- පූජ්‍ය වේවැල්දූවේ ඥාණප්‍රභා හිමි -